previous pauseresume next

فهرست مجلات Q1 اسکوپوس در حوزه های موضوعی مختلف در سال ۲۰۱۵

شاخص SJR از جمله شاخص هایی است که بطور سالیانه برای مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و برپایه میزان استنادات آنها محاسبه و از طریق پایگاه Scimagojr ارائه می شود. در این پایگاه براساس شاخص مذکور مجلات به چهار چارک (Quartile) تقسیم می شوند که بالاترین میزان شاخص SJR مربوط به چارک اول یا Q1 است. تعداد مقالات چاپ شده در این دسته از مجلات هر ساله امتیازی در ارزشیابی و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دربردارد. لیست مجلات Q1 سال ۲۰۱۵، مربوط به هر یک از ۲۷ حوزه موضوعی اصلی مجلات اسکوپوس به تفکیک در اینجا قابل مشاهده و بازیابی است.

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی وبومتریکس July 2016

رتبه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در نظام رتبه بندی وبومتریکس مربوط به ماه July سال ۲۰۱۶ در پایگاه اطلاعاتی این نظام اعلام شد. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور (به غیر از دانشگاه تربیت مدرس) در رتبه چهارم قرار گرفته است. همچنین از نظر رتبه کشوری دانشگاه در جایگاه چهاردهم قرار دارد و در سطح جهانی رتبه ۱۱۹۱ را در این رتبه بندی کسب نموده است.

فهرست دانشمندان ۱% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام ESI در May2016

نتایج جدید نظام رتبه بندی Essencial Science Indicators در May 2016 اعلام شد. در لیست اعلام شده خانم ها دکتر رویا کلیشادی، دکتر ژاله ورشوساز و دکتر لیلا آزاد بخت و جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها است.

اعلام ضریب تاثیر مجلات ISI-Web of Science در سال ۲۰۱۵

ضریب تاثیر (Impact Factor) مجلات نمایه شده در ISI-Wob of Science برای سال ۲۰۱۵، در پایگاه Journal Citation Report اعلام شدضریب تاثیر مجله Journal of Research in Medical Science نیز در این پایگاه ۰.۸۱۲ اعلام شده که نسبت به قبل افزایش داشته است. 

صفحه‌ها

اشتراک در  اداره علم سنجی RSS