previous pauseresume next

اعلام ضریب تاثیر مجلات Web of Science در سال ۲۰۱۷

 

ضریب تاثیر (Impact Factor) مجلات نمایه شده در Web of Science برای سال ۲۰۱۷، در پایگاه Journal Citation Report اعلام شد. 

جهت مشاهده لیست مجلات و شاخص های مربوطه به قسمت مجلات معتبرمراجعه نمایید.